Ewa Novel & ShockolaD @ Flyugery Lvova Festival 08.05.2016. 21:00 Ratusha, Lviv
Ewa Novel & ShockolaD 06.05.2016. 19:00 Ilko Gallery, Uzgorod
Ewa Novel & ShockolaD 05.05.2016. 19:00 Picasso Club
ShockolaD & Ewa Novel 15.04.2016. 19:00 LVIV CLUB UNDER KPEPSYDRA 2 Przej?cie Garncarskie St., Wroclaw
Брія Блессінг & ShockolaD 08.03.2016. 20:00 Віденська тераса
Брія Блессінг & ShockolaD 08.03.2016. 17:00 Віденська тераса
Christmass eve with good jazz (ShockolaD, Ewa Novel, Ivanka Chervinska) 11.01.2016. 19:00 Rivne, Blues&Jazz Club
Christmass eve with good jazz (ShockolaD, Ewa Novel, Ivanka Chervinska) 10.01.2016. 19:00 Lviv Philharmonic
Christmass eve with good jazz (ShockolaD, Ewa Novel, Ivanka Chervinska) 09.01.2016. 19:00 Lviv, Videnska Terasa
ShockolaD & Bria Blessing 20.12.2015. 14:00 Passaic, Ukrainian center

Сторінки

© Shockolad
All rights reserved.